Politică de confidentialitate

Politică de confidentialitate

Prezenta Politică de Confidenţialitate vizeaza accesul si utilizarea website-ul www.ircon.ro.

IRCON SRL respectă confidenţialitatea clienţilor şi vizitatorilor şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile cu caracter personal ale acestora. IRCON SRL nu colecteaza nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică de Confidențialitate.
Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului informativ şi a percepţiei publice vizavi de produsele marca IRCON. Datele preluate de la clienţi sau potențiali clienţi vor fi folosite exclusiv prentru finalizarea procedurilor comerciale si nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.
SC IRCON SRL este înregistrat cu numarul 0014978 / 09/07/2014 în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării website-ului sunt colectate informații de bază precum adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, insă nici una dintre aceste date de trafic nu reprezintă informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.
In cazul în care vreţi să comandați produsele disponibile pe Website, veţi avea nevoie de un cont de client a cărui înregistrate presupune introducerea atât a datelor de identificare cât şi a datelor necesare îndeplinirii procedurilor de facturare si livrare.
Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC IRCON SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin.

Scopul colectării datelor este: emiterea facturilor, colectarea debitelor, livrarea comenzilor, marketing-ul şi publicitatea produselor IRCON.
Furnizarea datellor personale precum nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de livrare, adresă de e-mail, număr de telefon este necesară încheierii procedurii comerciale. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea procedurii, pe cale de consecinţă, imposibilitatea dumneavoastră de a beneficia de produsele IRCON.
Informaţiile sunt destinate utilizării de către SC IRCON SRL, nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

 

Drepturile clientului în privința datelor personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

  1.  Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi obține în mod gratuit din partea SC IRCON SRL confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de SC IRCON SRL. Această cerere nu necesită o justificare anume,  trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde doriți a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

  1. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către SC IRCON SRL abuziv astfel neîndeplinind obligaţiile transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
– să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;
– să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;
– să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
– să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;
– să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesarărealizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
In cazul neconfonformării SC IRCON SRL cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

  1.  Dreptul de opoziţie

În calitate de proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări.
Aveți de asemenea dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării produselor si serviciilor IRCON, singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile.

  1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Aveți dreptul de a solicita şi de a obţine:
–  retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs., adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dvs., precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
–  reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dvs., care vă afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

  1. Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

In  cazul încălcării de către SC IRCON SRL a oricărui drept al dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.
Dacă această încălcare a creat un prejudiciu, aveți posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea IRCON în maxim 20 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact SC IRCON SRL.

 

No Comments

Post a Comment